اطلاعیه بیمه تکمیلی درمان (آتیه سازان حافظ)

شرایط و تعهدات بیمه تکمیلی درمانی دانشگاه

1396/04/21

سرویس اساتید در ایام امتحانات

ساعت حرکت سرویس های اساتید در ایام امتحانات از تاریخ(1395/10/11 لغایت 1395/10/25)

1395/10/11

ساعت حرکت سرویسهای دانشجویی در ایام امتحانات

ساعت حرکت سرویسهای دانشجویی در ایام امتحانات از تاریخ (1395/10/11لغایت 1395/10/25)

1395/10/11

مراحل روند ارسال اسناد پزشکی جهت دریافت هزینه درمان

مدارک لازم جهت کارشناسی و پرداخت هزینه های سرپایی در شرکت کمک رسان ایران

1395/06/03

روند صدور معرفی نامه بیمه تکمیلی جهت مراکز طرف قرارداد

مراحل و روند صدور معرفی جهت مراکز طرف قرارداد با شرکت کمک رسان ایران

1395/06/03