ردیف  نام حوزه   شماره مستقیم  شماره فاکس

 

      

 

تلفن داخلی


 1  دفتر ریاست  33711075-76  3371077   360-361

2

 روابط عمومی  33711015  33711015    

 3

 امور حقوقی  33711032  __      323

 4

 ادره حراست  33711016      

5

اداره حراست 33670721      

6

اداره حراست 33753406      

7

اداره حراست 33711070      

8

شاهد و ایثارگر 33711014  
283

9

دفتر نظارت و ارزیابی 33711056  
404-401

10

هسته گزینش 33339990      

11

دفتر معاون طرح و توسعه 33711078 33711027
348

12

دفتر برنامه بودجه 33711031  
328

13

امور مالی 33711028  
 331

14

واحد شهریه 33711061      

15

اداره اموال 33711038      

16

دفتر امور فنی 33711057- 33711071  
203-204

17

امور اداری و پشتیبانی 33711029 33711030    
18 مدیر عمور عمومی 33711059     341

19

کارشناس اداری 33711060      

20

اداره کارگزینی 33711047  
 345-346

21

دبیرخانه مرکزی 33711079  
 321

22

تلفن خانه مرکزی 33711000-11      

23

مدیر مجتمع بصیرت 33753366      

24

دفتر معاونت آموزشی 33711040 33711039
353-355-356

25

تحصیلات تکمیلی 33711041      

26

آموزش کل 33670711  
219

27

مدیر سیستم گلستان 33711042  
230

28

دفتر آموزش های عالی زاد 33753363      

29

دانشکده علوم انسانی 33711017-33711018  
 272

30

دانشکده مدیریت و حسابداری    
267-268-307

31

دانشکده فارابی 33711023-33711024      
32 دانشکده علوم و فنون دریایی 3371102  
396

33

دانشکده فنی و مهندسی 33711019-33711020-33711062      

33

پردیس خودگردان قشم 33711021-33711022      

34

دفتر معاون پژوهشی 33711034-33711035-33711036      

35

مرکز نشر 33753392-33753393      

36

دفتر ارتباط با جامعه 33711055  
306

37

کتابخانه مرکزی 33711037      

38

مرکز فناوری 33670720      

39

پژوهشکده هرمز 33753365      

40

مرکز رشد 33340123-33340124-33340125      

41

آزمایشگاه مجتمع 33753391      

42

دفتر معاون دانشجویی 33711043-33711044  
280

43

مدیر امور دانشجویی 33711045      

44

اداره رفاه 33711046  
224

45

اداره خوابگاهها 33711065      

46

خوابگاه امیر آباد 33559970-33557262-33557693-33557120      

47

خوابگاه خواهران 33670719      

48

مرکز مشاوره 33711048  
 285-286

49

اداره تغذیه 33670710      

50

اداره تربیت بدنی 33711053  
407

51

دفتر معاون فرهنگی 33711049  
333

52

مدیر امور فرهنگی 33711050  
333

53

دفتر نهاد رهبری 33711012-33711013      
54 بانک ملت شعبه دانشگاه 33711054      
55 بانک تجارت شعبه دانشگاه 33711033