دانلود > فرمهای کارگزینی
   
برنامه ها

  فرم شماره3 اعضای هیات علمی جهت تبدیل وضعیت  - 1 مگابايت

  نمايش : 986  -  دانلود : 304


اطلاعات عضو هیأت علمی...

  فرم اخذ وام بانکی  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 323  -  دانلود : 177


فرم اخذ وام بانکی...

  کارت شناسایی  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 303  -  دانلود : 155


کارت شناسایی...

  فرم ارزشیابی کارکنان  - 1 مگابايت

  نمايش : 130  -  دانلود : 140


...

  درخواست بیمه تکمیلی  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 272  -  دانلود : 138


درخواست بیمه تکمیلی...

  بیمه عمر  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 285  -  دانلود : 136


بیمه عمر...

  فرم ارزشیابی کارشناسان  - 1 مگابايت

  نمايش : 122  -  دانلود : 130


...

  سختی کار کارکنان  - 1 مگابايت

  نمايش : 268  -  دانلود : 128


سختی کار کارکنان...

  فرم درخواست هزینه ایاب و ذهاب کارکنان  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 270  -  دانلود : 115


...

  فرم درخواست هزینه مهدوکودک  - 1 مگابايت

  نمايش : 171  -  دانلود : 110


...

  صدور دفترچه اولیه بیمه  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 228  -  دانلود : 106


صدور دفترچه اولیه بیمه...

  ادامه تحصیل  - 1 مگابايت

  نمايش : 203  -  دانلود : 104


ادامه تحصیل...

  افزایش عائله  - 1 مگابايت

  نمايش : 232  -  دانلود : 104


افزایش عائله...

  فرم تسویه حساب  - 1 مگابايت

  نمايش : 265  -  دانلود : 99


فرم تسویه حساب...

  تغییر صندوق مستخدمین پیمانی  - 1 مگابايت

  نمايش : 253  -  دانلود : 95


تغییر صندوق مستخدمین پیمانی...

  فرم افراد تحت تکفل بیمه شده اصلی تامین اجتماعی   - 1 مگابايت

  نمايش : 173  -  دانلود : 93


...

  فرم ارزشیابی مدیران  - 1 مگابايت

  نمايش : 92  -  دانلود : 69


...

  پرسشنامه شناسایی و نام نویسی متمرکز مخاطبان   - 1 مگابايت

  نمايش : 6  -  دانلود : 4


پرسشنامه شناسایی و نام نویسی متمرکز مخاطبان جهت دریافت شماره بیمه ...