دانلود > فرمهای کارگزینی
   
برنامه ها

  فرم شماره3 اعضای هیات علمی جهت تبدیل وضعیت  - 1 مگابايت

  نمايش : 1285  -  دانلود : 408


اطلاعات عضو هیأت علمی...

  فرم ارزشیابی کارکنان  - 1 مگابايت

  نمايش : 223  -  دانلود : 366


...

  فرم اخذ وام بانکی  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 429  -  دانلود : 247


فرم اخذ وام بانکی...

  فرم درخواست هزینه ایاب و ذهاب کارکنان  - 1 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 578  -  دانلود : 244


...

  فرم ارزشیابی کارشناسان  - 1 مگابايت

  نمايش : 213  -  دانلود : 233


...

  کارت شناسایی  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 418  -  دانلود : 231


کارت شناسایی...

  درخواست بیمه تکمیلی  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 373  -  دانلود : 209


درخواست بیمه تکمیلی...

  بیمه عمر  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 377  -  دانلود : 205


بیمه عمر...

  سختی کار کارکنان  - 1 مگابايت

  نمايش : 373  -  دانلود : 199


سختی کار کارکنان...

  فرم درخواست هزینه مهدوکودک  - 1 مگابايت

  نمايش : 272  -  دانلود : 181


...

  افزایش عائله  - 1 مگابايت

  نمايش : 333  -  دانلود : 174


افزایش عائله...

  صدور دفترچه اولیه بیمه  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 328  -  دانلود : 172


صدور دفترچه اولیه بیمه...

  ادامه تحصیل  - 1 مگابايت

  نمايش : 296  -  دانلود : 170


ادامه تحصیل...

  فرم تسویه حساب  - 1 مگابايت

  نمايش : 388  -  دانلود : 169


فرم تسویه حساب...

  تغییر صندوق مستخدمین پیمانی  - 1 مگابايت

  نمايش : 351  -  دانلود : 165


تغییر صندوق مستخدمین پیمانی...

  فرم افراد تحت تکفل بیمه شده اصلی تامین اجتماعی   - 1 مگابايت

  نمايش : 263  -  دانلود : 160


...

  فرم ارزشیابی مدیران  - 1 مگابايت

  نمايش : 160  -  دانلود : 150


...

  پرسشنامه شناسایی و نام نویسی متمرکز مخاطبان   - 1 مگابايت

  نمايش : 84  -  دانلود : 52


پرسشنامه شناسایی و نام نویسی متمرکز مخاطبان جهت دریافت شماره بیمه ...