دانلود > فرمهای کارگزینی
   
برنامه ها

  فرم شماره3 اعضای هیات علمی جهت تبدیل وضعیت  - 1 مگابايت

  نمايش : 761  -  دانلود : 222


اطلاعات عضو هیأت علمی...

  فرم اخذ وام بانکی  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 260  -  دانلود : 139


فرم اخذ وام بانکی...

  کارت شناسایی  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 232  -  دانلود : 118


کارت شناسایی...

  درخواست بیمه تکمیلی  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 208  -  دانلود : 103


درخواست بیمه تکمیلی...

  بیمه عمر  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 206  -  دانلود : 92


بیمه عمر...

  سختی کار کارکنان  - 1 مگابايت

  نمايش : 203  -  دانلود : 84


سختی کار کارکنان...

  فرم ارزشیابی کارشناسان  - 1 مگابايت

  نمايش : 83  -  دانلود : 75


...

  ادامه تحصیل  - 1 مگابايت

  نمايش : 160  -  دانلود : 74


ادامه تحصیل...

  فرم درخواست هزینه مهدوکودک  - 1 مگابايت

  نمايش : 105  -  دانلود : 71


...

  صدور دفترچه اولیه بیمه  - 1 مگابايت

  نمايش : 163  -  دانلود : 70


صدور دفترچه اولیه بیمه...

  افزایش عائله  - 1 مگابايت

  نمايش : 175  -  دانلود : 68


افزایش عائله...

  فرم ارزشیابی کارکنان  - 1 مگابايت

  نمايش : 80  -  دانلود : 68


...

  فرم افراد تحت تکفل بیمه شده اصلی تامین اجتماعی   - 1 مگابايت

  نمايش : 113  -  دانلود : 66


...

  فرم درخواست هزینه ایاب و ذهاب کارکنان  - 1 مگابايت

  نمايش : 161  -  دانلود : 65


...

  تغییر صندوق مستخدمین پیمانی  - 1 مگابايت

  نمايش : 178  -  دانلود : 61


تغییر صندوق مستخدمین پیمانی...

  فرم تسویه حساب  - 1 مگابايت

  نمايش : 184  -  دانلود : 59


فرم تسویه حساب...

  فرم ارزشیابی مدیران  - 1 مگابايت

  نمايش : 55  -  دانلود : 35


...