مدیریت برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره وری با هدف ساماندهی به وضعیت بودجه ریزی، جمع آوری آمار و اطلاعات دانشگاه، ایجاد تحول در سیستم اداری و بهبود شرایط سازمانی ایجاد گردیده است.ساختار تشکیلاتی این مدیریت دارای دو گروه با عناوین تشکیلات و تحول اداری و برنامه وبودجه می باشد که در مجموع 14 پست سازمانی از مجموعه چارت تفصیلی دانشگاه را به خود اختصاص می دهد.