سید محسن مرتضوی
معاونت طرح و توسعه

 


فضل الله آقا محمدی
مدیریت برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره وری


مهدی پورعبدالله
رئیس گروه برنامه و بودجه


معصومه طبسی
کارشناس برنامه و بودجه


مهناز جمری
کارشناس تشکیلات و تحول اداری


سمانه اولی نژاد
کارشناس تشکیلات و تحول اداری