از آنجا که گروه تشکیلات و تحول اداری با تنوع نسبتاً زیادی روبرو است لذا رئوس فعالیتها و وظایف این گروه به تفکیک تشکیلات، آموزش کارکنان، آمار و اطلاعات، تحول اداری و بهره وری آورده شده است.

 

تشکیلات :

- شرکت در جلسات هیات اجرایی کارکنان غیر هیات علمی و پیگیری مصوبات و دستورالعملها

- بررسی و پیشنهاد نمودار تشکیلاتی و پستهای سازمانی دانشگاه

- بررسی فرمهای تاییدیه ادامه تحصیل کارکنان غیر هیات علمی به منظور تطبیق رشته شغلی با رشته تحصیلی مورد تقاضا مطابق با تبصره 2 ماده 49 آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی

- انجام بررسی های لازم به منظور برنامه ریزی و برآورد نیروی انسانی دانشگاه

- تبیین و تعیین شرح وظایف پستهای سازمانی

- بررسی بخشنامه ها، دستورالعملها و ایین نامه های جدید جهت اجرایی نمودن در صورت صلاحدید مدیران ارشد

 

آموزش کارکنان

- تهیه و تنظیم دوره های آموزشی پیشنهادی کارکنان غیر هیات علمی، هیات علمی و مدیران مربوط به نیمه دوم سال 1394

- برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز کارکنان، اعضای هیات علمی و مدیران

- نظارت بر کلیه دوره های آموزشی برگزار شده در دانشگاه

- تهیه و تنظیم شناسنامه های آموزشی کارکنان

- نیاز سنجی، طراحی و اجرای دوره های آموزشی تخصصی بر اساس رشته های شغلی

- بررسی و اعلام نظر در مورد دوره های آموزشی از نظر انطباق با پست سازمانی

 

آمار و اطلاعات

 -  همکاری مستمر با موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی جهت ارسال و تایید آمار ثبتی دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی

- بررسی نرم افزار آموزشی گلستان بصورت مستمر و اعلام اشکالات گزارشگیری و کمبودهای آماری این سامانه به مدیر سیستم جهت اصلاح

- تهیه و تنظیم گزارشات، جداول و شاخصهای آماری مورد نیاز واحدهای درونی و بیرونی دانشگاه

- پردازش و تجزیه و تحلیل داده ها و تهیه جداول و نمودارهای آماری و انعکاس آنها

 

تحول اداری و بهره وری

- هدایت، همکاری و نظارت بر تهیه و تدوین برنامه راهبردی دانشگاه و تهیه صورتجلسات مربوط به کمیته های برگزار شده در این خصوص

- برنامه ریزی در خصوص احصاء و اصلاح فرآیندها و بهبود روشهای انجام کار

- تلاش و پیگیری در جهت ارائه راهکارهای منجر به کاهش هزینه و افزایش بهره وری

- مطالعه و بررسی در خصوص اجرای دستورالعملهای نوین مدیریتی از قبیل 5S , IMS,...

- انجام طرحهای مطالعاتی مربوط به اصلاح ساختار، سیستمها و روشهای مورد استفاده در دانشگاه