پروژه های به اتمام رسیده

دانشکده علوم انسانی و علوم پایه قدیم

زیربنا 7000 مترمربع

سال بهره برداری 1380

خوابگاه پسران

زیربنا 6000 مترمربع

سال بهره برداری 1380

سینمای روباز

زیربنا 400 مترمربع

سال بهره برداری 1381

سلف سرویس قدیم    

زیربنا 1200 مترمربع

سال بهره برداری 1382

ساختمان ریاست

زیربنا 1200 مترمربع

سال بهره برداری 1384

هرباریوم

زیربنا 900 مترمربع

سال بهره برداری 1384

کتابخانه

زیربنا 1200 مترمربع

سال بهره برداری 1384

تالار فرهنگ و سمعی بصری

زیربنا 1300 مترمربع

سال بهره برداری 1384

ساختمان 16 واحدی

زیربنا 3000 مترمربع

سال بهره برداری 1384

سالن ورزشی شهدای دانشگاه

زیربنا 3500 مترمربع

سال بهره برداری 1386

دانشکده علوم پایه (فاز اول)

زیربنا 4500 مترمربع

سال بهره برداری 1386

دانشکده مهندسی دریا (فاز اول)

زیربنا 3500 مترمربع

سال بهره برداری 1387

مرکز انفورماتیک و مطالعه اساتید

زیربنا 450 مترمربع

سال بهره برداری 1387

خانه فرهنگ

زیربنا 250 مترمربع

سال بهره برداری 1387

مسجد باقرالعلوم

زیربنا 1200 مترمربع

سال بهره برداری 1388

پارکینگ اتوبوسها

زیربنا 8500 مترمربع

سال بهره برداری 1388

دانشکده علوم انسانی (فاز اول)

زیربنا 2400 مترمربع

سال بهره برداری 1389

دانشکده فنی و مهندسی (فاز اول)

زیربنا 2400 مترمربع

سال بهره برداری 1389

مجموعه خوابگاه دخترانه (فاطمیه)

زیربنا 8800 مترمربع

سال بهره برداری 1391

محوطه خوابگاه دختران

زیربنا 12000 مترمربع

سال بهره برداری 1391

دانشکده کشاورزی (فاز اول)

زیربنا 2300 مترمربع

سال بهره برداری 1391

علوم پایه 2 کشاورزی (شهید شهریاری)

زیربنا 3500 مترمربع

سال بهره برداری 1391

یادمان شهدا

زیربنا 250 مترمربع

سال بهره برداری 1394

دانشکده کشاورزی میناب (فاز اول)

زیربنا مترمربع

سال بهره برداری