پروژه های در حال انجام

دانشکده علوم پایه (فاز دوم)

زیربنا 4500 مترمربع

سال شروع 1385

دانشکده مهندسی دریا (فاز دوم)

زیربنا 2400 مترمربع

سال شروع 1387

کتابخانه مرکزی

زیربنا 4350 مترمربع

سال شروع 1387

دانشکده فنی و مهندسی (فاز دوم)

زیربنا 2400 مترمربع

سال شروع 1387

سلف سرویس مرکزی

زیربنا 2750 مترمربع

سال شروع 1387

استخر سرپوشیده

زیربنا 1500 مترمربع

سال شروع 1388

دانشکده علوم انسانی (فاز اول)

زیربنا 2400 مترمربع

سال شروع 1393

مرکز همایشها

زیربنا 2000 مترمربع

سال شروع 1393

بوفه دانشجویی

زیربنا 250 مترمربع

سال شروع 1393

محوطه سازی پردیس/ تعمیرات و تاسیسات زیربنایی

زیربنا 5000 مترمربع

سال شروع 1393