پروژه های آینده

کانون فرهنگی بسیج اساتید

زیربنا 500 مترمربع

کارگاههای دانشکده فنی و مهندسی

زیربنا 5000 مترمربع

محوطه سازی / تاسیسات زیربنایی

زیربنا 25000 مترمربع