موسسه توریستی و کرایه اتو مبیل سلیم

با مدیریت: آقای جاسم باوقار

تلفن تماس:09179001217